Samochód zastępczy bezpłatnie z OC sprawcy


Samochód zastępczy udostępniamy bezpłatnie osobie, której w wyniku kolizji drogowej lub wypadku drogowego został uszkodzony pojazd mechaniczny, a obowiązek naprawienia szkody leĹźy na sprawcy tego zdarzenia posiadającym waĹźne ubezpieczenie OC. Dostępność samochodu zastępczego nie jest uwarunkowana od dotychczasowego posiadanego auta (uszkodzonego), jego roku produkcji czy teĹź firmy ubezpieczeniowej sprawcy - NIE UZYSKASZ OD NAS ODMOWY WYNAJMU, ZADZWOŃ... POMOĹťEMY.

Poszkodowany otrzymuje od nas kompleksową BEZPŁATNĄ pomoc.
Jako jedyna firma w Polsce prowadzimy równieĹź własną działalność windykacyjną pod logiem RoFAG.eu - zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań z tytuł nie prawidłowej wyceny przez firmę ubezpieczeniową.

KaĹźdemu klientowi pomoĹźemy całkowicie BEZPŁATNIE w procesjie likiwdacji szkody zarówno w czasie wynajmu przez niego Auta Zastępczego jak i juĹź po zakończeniu usługi.

Dzięki temu masz gwarancję mobilności przy jednoczesnej pewności, Ĺźe firma ubezpieczeniowa  nie zaniĹźy Ci odszkodowania.

Zastepcze.Auto.pl gwarantuje, Ĺźe nie poniesiesz Ĺźadnej odpowiedzialności za brak zwrotu odszkodowania związanego z wynajmem auta zastępczego - wszystko to otrzymujesz na piśmie i jest jednocześnie dołączone do umowy.

Nie naraĹźasz się tym samym na ewentualne zwrócenie się do Ciebie o uregulowanie kosztów wynajmu w przypadku odmowy firmy ubezpieczeniowej - tylko my dajemy to na piśmie "czarno na białym".

Czyste i przejrzyste warunki wynajmu gwarantują, Ĺźe nie posiadamy na rynku polski Ĺźadnej konkurencji.

Jeśli w wyniku w/w zdarzenia nie moĹźesz korzystać w niezakłócony dotychczas sposób ze swojego auta to zgłoś się do nas.

Wynajmiemy Ci auto zastępcze w systemie bezgotówkowym, a jego koszt zostanie uregulowany z polisy OC sprawcy. 

Nawet jeśli sprawca zdarzenia nie posiadał aktulanego ubezpieczenia ( polisy ubezpieczeniowej ) lub sprawca zdarzenie był pod wpływem alkocholu czy teĹź środków odurzających wynajmiemy Ci auto zastępcze - podmiotem odpowiedzialnym wtedy będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( UFG ). NaleĹźy pamiętać Ĺźe w takim przypadku sprawa wypłaty odszkodowania moĹźe się wydluĹźyć jednak na cały okres niezbędnej naprawy lub likwidacji szkody całkowitej otrzymasz od nas pojazd zastępczy.

W celu wynajmu samochodu zastępczego naleĹźy wypełnic formularz rezerwacyjny na naszej stronie i wskazać w nim miejsce odbioru auta zastępczego jak i zwrotu.  W/w formularz naleĹźy wypełnić równieĹź o niezbędne dane osobowe (strona jest chroniona ceryfikatem SSL) oraz dane identyfikujące szkodę komunikacyjną - jeśli nie ma jeszcze nadanego numeru szkody proszę podać nr polis i nr rejestracyjny auta sprawcy. Auto zastępcze moĹźe odebrać od nas TYLKO właściciel uszkodzonego pojazdu legitumując się dowodem osobistym, prawa jazdy oraz musi on okazać dokument potwierdzający własność uszkodzonego auta. W przypadku pojazdów które są lesingowane naleĹźy uzyskać od danej firmy (właściciela auta) pismo potwierdzające prawo do uĹźytkowania tego pojazdu lub teĹź umowę leasingową.

Poszkodowany nie musi do naszej firmy dostarczać Ĺźadnych gwarancji pokrycia wynajmu przez Firmę Ubezpieczeniową czy teĹź zgody na taki wynajem - dzięki temu auto zastępcze moĹźemy wynająć juĹź w dniu powstania szkody.

Nie musisz wpłacać nam Ĺźadnej kaucji zabezpieczającej wynajem, ani nie wymagamy Ĺźadnych dodatkowych dokumentów jak protokoły oględzin, decyzje, zaświadczenia czy teĹź notatki policyjne.

Aby wynająć Tobie auto zastępcze potrzebujemy jedynie prawo jazdy i dowód osobisty oraz musisz posiadać numer zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela (np. nr. szkody). W chwili podpisywania umowy potrzebujemy "do wglądu" dokument potwierdzający własnośc uszkodzonego pojazdu - moĹźe być to dowód rejestracyjny, karat pojazdu lub umowa zakupu czy teĹź umowa leasingowa.

Bezpośrednio po zaistniałym uszkodzeniu własnego pojazdu naleĹźy zgłosić ten fakt odpowiedniemu ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia. Jeśli nie posiadasz nr szkody moĹźemy równieĹź wynjąć pojazd zastępczy na podstawie danych polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy.

W świetle obowiązującego prawa jak i w lini orzecznictwa Sądu NajwyĹźszego zastępczy środek transportu przysługuje poszkodowanemu, poniewaĹź z związku z uszkodzeniem pojazdu powstał związek przyczynowo-skutkowy w postaci konieczności zastosowania innego samochodu w miejsce uszkodzonego, a co za tym idzie brak moĹźliwości wykorzystania własnego pojazdu. Najem auta zastępczego jest typowym elementem naprawczym wynikającym z faktu powstałej kolizji czy teĹź wypadku drogowego tak samo jak i naprawa uszkodzonego samochodu.

Normalnym następstwem powstałej szkody jest brak moĹźliwości korzystania z samochodu przez poszkodowanego, w sytuacji jego uszkodzenia. Nie ma przy tym znaczenia czy samochód ten wykorzystywany był do celów zarobkowych, czy teĹź słuĹźył do zaspokajania normalnych funkcji Ĺźyciowych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niesłuszne jest rozgraniczanie zasadności wynajmu na osoby wykorzystujące dotychczasowy pojazd do celóww związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a osoby uĹźywające go do codziennych dojazdów do pracy, odwoĹźenia dzieci do szkoly czy teĹź dokonywanie zakupów jak i innych czynności zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb Ĺźyciowych. W naszej firmie otrzymasz zastepczy środek transportu w postaci auta zastępczego bez względu na to w jakim celu uĹźywałeś swojego samochodu.

Firmy ubezpieczeniowe często nakazują udokumentowanie potrzeby wynajmu takiego auta jak i równieĹź sposobu uĹźytkowania dotychczas posiadanego pojazdu. W świetle obowiązujęgo prawa Poszkodowany nie ma takiego obowiązku, a fakt wykorzystywania swojego pojazdu do codziennego uĹźytku jest wystrczającym powodem do zastępienia go samochodem zastępczym. NaleĹźy równieĹź zaznaczyć, Ĺźe poszkodowany nabył równieĹź swój pojazd w celu jego wykorzystywania w dowolnym momencie jak i do wykorzystywania w dowolnym celu oraz czasie.

Poszkodowany nie musi równieĹź pytać się o zgodę na wynajem takiego auta Firmę Ubezpieczeniową - takie zapytanie skierowane do T.U. wydłuĹźa tylko czas odpowiedzi a co za tym idzie poszkodowany w póĹşniejszym terminie decyduje się na wynajem zastępczego samochodu. OdpowiedĹş udzielona przez T.U. przewaĹźnie jest niezadowalająca dla Poszkodowanego, ale nie naleĹźy się nią oczywiście sugerować. W chwili wynajmu przekazujemy bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia zawiadomienie, Ĺźe w danym momencie został wynająty pojazd zastępczy poszkodowanemu (klientowi), co jednocześnie jest jednoczne z przyśpieszeniem wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego.

Podstawą prawną wynajmu zastępczego środka transportu jest Art.34 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych[1] oraz Art. 361 Kodeksu Cywilnego[2], 363 K.C.[3] oraz 415 K.C.[4].

KaĹźdemu poszkodowanemu udzielimy pomocy prawnej połączonej z wynajmem auta zastępczego. Dzięki wiedzy opartej na 13 letnim doświadczeniu, pomoĹźemy odzyskać od kaĹźdej Firmy Ubepieczeniowej naleĹźne odszkodowanie związane z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego.
 
Jeśli T.U. oszacowało szkodę jako ekonomicznie nieuzasadnioną lub tzw. szkoda całkowita, samochód zastępczy udostępnimy na czas niezbędny poszkodowanemu nie dłuĹźej jednak niĹź na pełny czas likwidacji szkody tj. do dnia wyplaty odszkodowania. Wystąpienie tzw. szkody całkowitej wiąże się przewaĹźnie z wydłuĹźonym procesem likidacji szkody - często jest to ok. 30dni, ale zdaĹźa się równieĹź dłuĹźszy okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania.

W przypadku wyraĹźenie zgody na naprawę uszkodzonego pojazdu przez T.U. tzw. szkoda częściowa, samochód zastępczy moĹźesz otrzymać od nas na pełny czas rzeczywistej naprawy - wbrew załoĹźeniom Firm Ubezpieczeniowych nie technologiczy czas naprawy tj. wskazany w kosztorysie. W takim przypadku naleĹźy udokumentować przebieg naprawy, która wskaĹźe poszczególne składanie naprawy wykonywane w określonych dniach - tzw. Historia Naprawy lub Protokół z naprawy - gotowy druk przekaĹźemy w chwili wynajmu. W dokumencie tym powinny znaleść się równieĹź wszelkie istotne czynniki które wpłyneły na wydłuĹźony czas naprawy takie jak np. oględziny dokonywane przez rzeczoznawce, oczekiwanie na dostarczenie kosztorysu, oczekiwanie na zamowione części, konieczność wykonania dodatkowych oględzin przez pracownika firmy ubezpieczeniowej jak i dni wolne od pracy. Jako zakończenie takiej naprawy musi wystąpić faktura VAT za przeprowadzoną naprawę.

Jeśli poszkodowany wybiera wariant kosztorysowego rozliczenia szkody czyli godzi się na odszkodowanie zaproponowane przez  Firmę Ubezpieczeniową, wynajem auta przysługuje mu wtedy do czasu otrzymania kosztorysu naprawy lub kalkulacji naprawy doliczając do tegpo okresu technologiczny czas naprawy pojazdu wskazany w tym dokumencie.

KaĹźdy taki wynajem regulowany jest bezpośrednio z Firmą Ubezpieczeniową sprawcy, a poszkodowany zwoloniony jest z ponoszenia opłat w tytułu wynajmu auta zastępczego jeśli nie jest sprawcą jak i nie przyczynił się do powstania zdarzenia w związku z którym został wynajęty mu samochód zastępczy.
Dokumentem zwlaniającym poszkodowanego z odpowiedzialności za wynajem jest cesja praw naleĹźności za wynajem auta zastępczego.

Całość niezbędnych dokumentów dostarczana jest przez naszą firmę.do ubezpieczyciela bez konieczności angaĹźowania Twojego czasu.

PAMIĘTAJ :

  • nie musisz informować ubezpieczyciela, gdzie będziesz wypoĹźyczać auto, a ubezpieczyciel nie ma prawa wskazywać Ci określonej firmy
  • nie musisz wybierać najtańszej oferty na rynku, choć nieuzasadnione koszty będą przez towarzystwo najprawdopodobniej zakwestionowane i odrzucone
  • samochód zastępczy nie moĹźe być wyĹźszej klasy niĹź ten, który uległ zniszczeniu
  • ubezpieczyciel nie moĹźe narzucać Ĺźadnych limitów, np. stawek wynajmu, kilometrów, które moĹźemy przejechać wynajętym autem ani limitu czasu, przez jaki mamy prawo korzystać z tego pojazdu
  • na firmę ubezpieczeniową nałoĹźony jest obowiązek wypłaty pełnego odszkodowania - dotyczy to równieĹź kosztów parkingu, holowania, zabezpieczenia pojazdu po kolizji, przejazdów taksówkami, zaplanowanej podróĹźy, leczenia, leków i wszystkich pozostałych rzeczy będących w Ĺ›cisłym następstwem powstałego zdarzenia
  • na poszkodowanym ciąży obowiązek minimalizowania skutków szkody tj. nie powiększania jej rozmiarów (art.826 K.C.[5])
  • na poszkodowanym jak i na ubezpieczycielu ciąży obowiązek współpracy przy wykonywaniu zobowiązań (art.354 K.C.[6]) - poszkodowany nie moĹźe równieĹź odmawiać współpracy w likwidacji szkody
  • firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w ciągu 30dni od dnia zgłoszenia roszczeń - nawet jeśli potwierdzenie okoliczności szkody nie nastąpiło ze strony ubezpieczyciela (art.14 § 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach[7])

... nasza firma kompleksowo zajmuje się równieĹź likwidacją szkód komunikacyjnych jak i rozpatruje słuszność roszczeń zgłaszanych do firm ubezpieczeniowych.

Na stronie www.RoFAG.eu moĹźesz złoĹźyć reklamacje na odszkodowanie jeśli uwaĹźasz, Ĺźe jest ono zbyt niskie (zaniĹźone) - dopłacimy Tobie do otrzymego wcześniej odszkodowania naleĹźną róĹźnicę bez udziału firmy ubezpieczeniowej !!!

Reklamacja Odszkodowania

Zgłoś reklamację na odszkodowanie.
Uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zbyt niskie? Nie musisz kłócić się z ubezpieczycielem! Zgłoś reklamację do naszej firmy...
Dokonamy dopłaty za firmę ubezpieczeniową!

zobacz więcej...

Program Rzetelna Firma
RoFAG

Zastepcze Auto z OC


X